Deelgemeenschap H.Hart van Jezus, “Heilig Hart kerk“.

Openingstijden & Vieringen

Sinds 2020 aan de eredienst onttrokken.

Heilig Hart Kerk Parochie De Goede Herder

Heilig Hart kerk

  • Bouwjaar: 1927
  • Bouwstijl: Amsterdamse School /Nieuwe Stijl
  • Architect: Han Groenewegen (Pierre Cuypers)
  • Toren: 50 meter hoog, 2 klokken
  • Zitplaatsen: 200 / 570 / 800
  • Status: Gemeentelijk Monument

Geschiedenis

Het begin van de parochie van het Heilig Hart van Jezus in Schiedam-Zuid ligt in 1916. Op 21 november van dat jaar richtte de bisschop van Haarlem, mgr. A.J. Callier, zich tot kapelaan Warnink van de O.L. Visitatiekerk aan de Nieuwe Haven. Warnink moest de voorbereidingen gaan treffen voor een nieuwe parochie in Schiedam. Waar die moest komen? In de Gorzen.

‘t Hoofd

De wijk begon flink te groeien. Het aantal katholieken was er van oudsher laag. De eerste bewoners van de Gorzen maakten vooral deel uit van de gereformeerde kerken. De enkele mensen ‘op ’t Hoofd’ die de katholieke kerk aanhingen, werden bediend door de paters Dominicanen ‘van de Hoogstraat’.

In 1856 werden de Schiedamse katholieken voor het eerst ingedeeld in parochies; de Gorzen werd ingedeeld onder de parochie van het Frankenland. Eén van de kapelaans van die parochie kreeg de zorg over de Gorzen. Dat duurde zo tot Warnink door zijn bisschop aan het werk werd gezet.

Eerwaarde Coppens

In de Nieuwe Schiedamse Courant van 4 december 1916 viel te lezen: Gisteren heeft de hoogeerwaarde deken Coppens tijdens de godsdienstoefeningen in de kerk van O.L. Vrouw Visitatie enige mededelingen gedaan over de stichting van een nieuwe parochie in de Gorzen. De steeds toenemende katholieke bevolking noopte reeds lang, zeide deken Coppens, tot de stichting ener nieuwe parochiekerk. Aanvankelijk had men het voornemen om met de uitvoering der plannen te wachten tot na de oorlog. Aangezien echter binnen afzienbare tijd niet is te voorzien, wanneer de rampzalige krijg, die Europa teistert, ’n einde zal nemen, is men er inmiddels toch toe besloten den bouw van ’n nieuwe kerk ter hand te nemen. Het spreekt vanzelf dat de bouwkosten in deze tijden zeer aanzienlijk zullen zijn. Financiële steun van de parochie van O.L. Vrouw Visitatie, die zelf onder ’n zwaren schuldenlast gebukt gaat, is, zo verklaarde deken Coppens, uitgesloten. De middelen zullen dus moeten worden gevonden in de kringen van hen, die tot de nieuwe parochie komen te behoren. Bovendien zal ’n beroep worden gedaan op de algemeenen steun van katholiek Schiedam.’

Schenking Nolet

Mocht het lijken dat de Gorzenparochie al voor zijn oprichting, aan zijn lot werd overgelaten, de realiteit was anders. Warnink kon al na enkele weken zijn eerste succesje melden: op 8 december schonk mejuffrouw Nolet hem duizend gulden. Later die maand gaat de bouwpastoor bij de katholieken in de Gorzen langs om te vragen wat zij vonden van een eigen kerk in hún wijk. De archieven melden dat hij met gejuich werd ontvangen. De mensen beloofden, naar draagkracht, hun steentje bij te dragen. In januari zou Warnink zelfs tienduizend gulden voor de bouw hebben ontvangen van een Schiedamse dame. Wie die gulle geefster was, is tot op de dag van vandaag niet opgehelderd. Maar de meeste mensen besloten tot een wekelijkse of maandelijkse bijdrage.

Op het feest van de Heilige Familie, op 19 januari 1917, werd een heuse bouwcommissie ingesteld, onder leiding van kapelaan Warnink. De leden van de commissie waren de heren Eil, Huyskens en Winkes, alle drie woonachtig binnen de grenzen van de nieuw op te richten parochie.